арга хэрэгсэл

Энэ багаж нь ажилд хэрэглэдэг хэрэгсэл юм.