Optoelectronics

Техникийн сахилга оптик ба электроник хослуулан үүссэн.

Дэд ангиллаар хайх